เงื่อนไขการใช้บริการ

ทรู ดิจิทัล การ์ด

เงื่อนไขการใช้บริการบัตร True Digital Card นี้เป็นข้อตกลงระหว่าง บริษัท ทรู มันนี่ จำกัด ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัท” ฝ่ายหนึ่ง กับ “ผู้ใช้บริการ” อีกฝ่ายหนึ่ง สำหรับการใช้บัตร True Digital Card (บัตร Prepaid) ซึ่งให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์โดยบริษัท (“บัตร”) ผู้ใช้บริการสามารถใช้บัตรชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการต่างๆ ณ ร้านค้าที่รับบัตร MasterCard (“บริการ”) ตามรายละเอียดที่ปรากฎในเงื่อนไขการใช้บริการซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “เงื่อนไขการใช้บริการ” โดยเงื่อนไขการใช้บริการนี้อาจจะมีลักษณะกระทบสิทธิของผู้ใช้บริการ ซึ่งผู้ใช้บริการควรอ่าน และทำความเข้าใจอย่างละเอียดและหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการบริการของบริษัท ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ TrueMoney Call Center 1240

1. การเปิดใช้บัตรและเก็บรักษาบัตร

 • 1.1 ผู้ใช้บริการต้องมีบัญชี TrueMoney Wallet ก่อนจึงจะสามารถเปิดใช้บัตรได้ โดยสามารถสมัครบัญชี TrueMoney Wallet ได้ที่แอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet
 • 1.2 เมื่อผู้ใช้บริการได้รับบัตร ควรเปิดใช้บัตรทันที โดยเข้าแอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet และเลือกเมนู “เปิดใช้บัตร True” พร้อมกรอกหมายเลข Activation No. จำนวน 18 หลัก ที่ปรากฏด้านหลังบัตร และหมายเลขบัตร (Card Number) จำนวน 4 หลักสุดท้ายที่ปรากฏด้านหน้าบัตร นอกจากนี้ผู้ใช้บริการควรเซ็นชื่อในแถบลายเซ็นด้านหลังบัตรให้เรียบร้อย
 • 1.3 โปรดเก็บบัตรให้ห่างจากวัตถุที่มีแม่เหล็ก เช่น ตู้เย็น หรือ ไมโครเวฟ เป็นต้น, อย่าทำให้เกิดรอยขีดบนแถบแม่ เหล็ก, อย่าเก็บบัตรในสถานที่ที่มีความร้อนสูง และระวังอย่าให้บัตรหักงอ

2. อายุบัตร

บัตรมีอายุ 5 ปี โดยสามารถตรวจสอบวันหมดอายุได้ที่ด้านหน้าบัตร โดยบัตรนี้ไม่สามารถต่ออายุบัตรได้ (กรณีรูดจ่ายผ่านช่องเครื่องรูดบัตรของมาสเตอร์การ์ด บัตรแถบแม่เหล็กจะใช้ได้ถึง 30 เมษายน 2566 เท่านั้น ตามเงื่อนไขของมาสเตอร์การ์ด)

3. การยกเลิกบัตร

เมื่อเปิดใช้บัตรแล้ว จะไม่สามารถยกเลิกบัตรได้ เว้นแต่ผู้ใช้บริการต้องทำการยกเลิกบัญชี TrueMoney Wallet เท่านั้น

4. วงเงินบัตร

 • 4.1 วงเงินบัตรเป็นวงเงินเดียวกับวงเงินในบัญชี TrueMoney Wallet
 • 4.2 ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการดังกล่าวชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการได้ โดยวงเงินสูงสุดไม่เกิน 30,000 บาท

5. การใช้บัตรซื้อสินค้าและ/หรือบริการ

 • 5.1 กรณีใช้บัตรที่ร้านค้า โปรดตรวจสอบรายละเอียดในใบยืนยันการทำรายการ (Sales Slip) ให้ถูกต้องก่อนเซ็นชื่อ เช่น วันที่ หรือ จำนวนเงิน และเซ็นให้เหมือนลายเซ็นหลังบัตร
 • 5.2 กรณีใช้บัตรทางโทรศัพท์ อย่าแจ้งหมายเลขบัตร, วันหมดอายุ, หมายเลข CVC และหรือข้อมูลส่วนตัว หากไม่ได้ ซื้อสินค้าและ/หรือบริการ
 • 5.3 กรณีใช้บัตรผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ โปรดเก็บหลักฐานการซื้อสินค้าและ/หรือบริการไว้ทุกครั้ง และอย่าสั่งซื้อ สินค้าและ/หรือบริการจากช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ได้แจ้งที่อยู่ของผู้ขาย
 • 5.4 กรณีใช้บัตรซื้อสินค้าแล้วมีการคืนสินค้าให้แก่ผู้ขาย โปรดเก็บหลักฐานการส่งคืนและการรับคืนสินค้าจากผู้ขายไว้ ทุกครั้ง

6. การแจ้งอายัดบัตรหาย

ผู้ใช้บริการสามารถระงับการใช้งานบัตรผ่านแอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet ได้ที่เมนู เปิดใช้บัตร True แล้วเลือกบัตรที่ต้องการระงับ และทำการกดปุ่มปิดบัตร หรือสามารถติดต่อได้ที่ TrueMoney Call Center 1240

7. คำรับรองของผู้ใช้บริการ

 • 7.1 ผู้ใช้บริการตกลงชำระค่าธรรมเนียมในการออกบัตร จำนวน 49 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (จากปกติ 69 บาท หมดเขต 31 มีนาคม 2563) ให้แก่บริษัท ซึ่งรวม ถึงการออกบัตรใหม่ในกรณีบัตรสูญหาย หรือชำรุดโดยมิใช่ความผิดของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทสงวนสิทธิ์ในการ เปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า
 • 7.2 ผู้ใช้บริการรับทราบว่าการให้บริการต่างๆนี้ บริษัทเป็นเพียงผู้ให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์เพื่ออำนวยความสะดวก ในการซื้อสินค้าและ/หรือบริการตามคำสั่งของผู้ใช้บริการเท่านั้น ซึ่งบริษัทไม่มีส่วนรู้เห็นในสัญญา ข้อกำหนด หรือสิทธิและหน้าที่ต่างๆ ที่ผู้ใช้บริการและเจ้าของสินค้า/ผู้ให้บริการมีต่อกัน ดังนั้น หากมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้, ความชำรุดบกพร่องของสินค้าและ/หรือบริการ, การให้บริการรับชำระค่าสินค้า/บริการ หรือเกิดข้อพิพาทใด ผู้ใช้ บริการต้องดำเนินการติดต่อกับผู้ขายหรือผู้ให้บริการของสินค้า/บริการเหล่านั้นด้วยตนเอง โดยไม่เกี่ยวข้องกับ บริษัทแต่อย่างใด
 • 7.3 ผู้ใช้บริการรับรองว่าเป็นผู้ใช้บริการบัตร และประสงค์จะเปิดใช้บัตร เพื่อใช้เป็นช่องทางในการชำระค่าสินค้าและ/ หรือค่าบริการต่างๆ ณ ร้านค้าที่รับบัตร MasterCard และยินยอมให้บริษัทหักเงินจากบัญชี TrueMoney Wallet เพื่อชำระหนี้ค่าสินค้าและ/หรือค่าบริการ ค่าธรรมเนียมต่างๆ รวมทั้งหนี้อื่นใดที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจาก การใช้บริการดังกล่าว
 • 7.4 ผู้ใช้บริการตกลงเก็บใบยืนยันการทำรายการ (Sales Slip) ไว้เป็นหลักฐาน ทุกครั้งที่มีการใช้บัตรในการชำระค่า สินค้าและ/หรือบริการ (ถ้ามี)
 • 7.5 ผู้ใช้บริการรับรองว่าจะเก็บรักษา หมายเลขบัตร วันหมดอายุ หมายเลข CVC และข้อมูลอื่นๆ บนบัตร ไว้เป็น ความลับและปกปิดมิให้ผู้อื่นล่วงรู้ หากมีรายการหักเงินจาก TrueMoney Wallet ของผู้ใช้บริการผ่านบริการ ดังกล่าว อันเกิดจากการนำข้อมูลบนบัตรของผู้ใช้บริการไปใช้ไม่ว่าจะเป็นการกระทำโดยผู้ใช้บริการเอง หรือใน กรณีที่ผู้ใช้บริการอนุญาตให้ผู้อื่นนำข้อมูลบนบัตรของผู้ใช้บริการไปใช้หรือผู้ที่แอบอ้างนำข้อมูลบนบัตรของผู้ใช้ บริการไปใช้ ไม่ว่าด้วยความตั้งใจหรือความประมาทเลินเล่อของผู้ใช้บริการ ให้ถือว่าการทำธุรกรรมดังกล่าวถูก ต้องสมบูรณ์มีผลผูกพันผู้ใช้บริการ หากมีความเสียหายเกิดขึ้นไม่ว่ากรณีใดๆ ผู้ใช้บริการตกลงรับผิดชอบทุก ประการ โดยจะไม่โต้แย้งหรือเรียกร้องให้บริษัทต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายแต่อย่างใด
 • 7.6 ผู้ใช้บริการรับทราบว่าบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อกรณีที่บัตรชำรุด, เสียหาย หรือไม่สามารถใช้งานได้ทุกรณี
 • 7.7 ผู้ใช้บริการรับทราบว่าบริษัทมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการเปิดใช้งานบัตร ระงับ หรือยกเลิกการใช้งานบัตรได้ตามที่เห็น สมควร โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งเหตุผลให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า

8. ข้อตกลงทั่วไป

 • 8.1 ผู้ใช้บริการตกลงที่จะปฏิบัติและผูกพันตามเงื่อนไขการใช้บริการ ซึ่งการใช้บริการของผู้ใช้บริการถือเป็นการ ยอมรับเงื่อนไขของการใช้บริการนี้ โดยบริษัทอาจแก้ไขหรือเพิ่มเติมเงื่อนไขการใช้บริการไม่ว่าเวลาใด โดยไม่ต้อง แจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า และการที่ผู้ใช้บริการใช้บริการต่อไปภายหลังที่มีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมดังกล่าว ย่อมถือเป็นการยอมรับการแก้ไขในแต่ละครั้งโดยปริยาย
 • 8.2 บริษัทสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงหรือยกเลิกการบริการหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของบริการ ไม่ว่าจะเป็นการชั่วคราว หรือตลอดไปได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า

9. การเปิดเผยข้อมูล

 • 9.1 ผู้ให้บริการยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล หรือข้อมูลใดๆ (“ข้อมูล”) ของผู้ใช้บริการที่มีอยู่กับบริษัท ให้แก่บริษัท แอสเซนด์ กรุ๊ป จำกัด, บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด, บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด, บริษัท ทรู ดิจิตอล แอนด์ มีเดีย แพลตฟอร์ม จำกัด และ/หรือบริษัทในเครือของบริษัทดังกล่าวข้างต้นทั้งหมด รวมถึง บุคคลอื่นใดเพื่อประโยชน์ในการให้บริการของบริษัทหรือเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และยินยอมให้บริษัทดังกล่าวข้างต้นติดต่อผู้ใช้บริการได้เพื่อนำเสนอข้อมูลข่าวสาร, กิจกรรม ทางการตลาด, รายการส่งเสริมการขาย, แคมเปญ หรือนำเสนอผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ให้แก่ผู้ใช้บริการได้
 • 9.2 ผู้ใช้บริการตกลงยินยอมให้บริษัท แอสเซนด์ กรุ๊ป จำกัด, บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด, บริษัท เครือเจริญ โภคภัณฑ์ จำกัด , บริษัท ทรู ดิจิตอล แอนด์ มีเดีย แพลตฟอร์ม จำกัด และ/หรือบริษัทในเครือของบริษัทดัง กล่าวข้างต้นทั้งหมด รวมถึงธนาคาร และหน่วยงานราชการที่ครอบครองข้อมูลของผู้ใช้บริการเปิดเผยข้อมูล ของผู้ใช้บริการซึ่งให้ไว้แก่บริษัทดังกล่าวกับ บริษัทและ/หรือบริษัทในเครือของบริษัท เพื่อตรวจสอบและยืนยัน ข้อมูล ส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ, เพื่อรับข้อมูลข่าวสาร, เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดและการส่งเสริมการ ขาย, เพื่อการเสนอสิทธิประโยชน์และ/หรือเสนอขายสินค้าหรือบริการใดๆ, เพื่อประโยชน์ในการให้บริการหรือการ ทำธุรกรรมทางการเงิน, เพื่อการวิเคราะห์ สถิติ ศึกษาวิจัย ประเมินผลข้อมูล หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่ไม่ ต้องห้ามตามกฎหมาย
เงื่อนไขสิทธิประโยชน์ ทรู ดิจิทัล การ์ด


รับฟรี 50 ทรูพอยท์ เพียงเปิดบัตรผ่านแอปทรูมันนี่ วอลเล็ท ครั้งแรก หมดเขต 31 มีนาคม 2563 (จำกัด 1 สิทธิ์ ต่อ 1 หมายเลขบัตรประชาชน)

รับฟรี 200 ทรูพอยท์ เพียงรูดจ่ายผ่านเครื่องรูดบัตรที่รับบัตรเดบิตมาสเตอร์การ์ด ตั้งแต่ 100 บาทขึ้นไป ครั้งแรกครั้งเดียว หมดเขต 31 มีนาคม 2563 (จำกัด 1 สิทธิ์ ต่อ 1 หมายเลขบัตรประชาชน)

รับคืน 10 บาท เพียงรูดจ่ายผ่านเครื่องรูดบัตรที่รับบัตรเดบิตมาสเตอร์การ์ด ตั้งแต่ 100 บาทขึ้นไป ครบ 2 ครั้งต่อเดือน รับคูปองส่วนลด 7-Eleven มูลค่า 10 บาท ผ่านทาง SMS ในเดือนพฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563 (จำกัด 1 สิทธิ์ ต่อ 1 หมายเลขบัตรประชาชน ต่อเดือน)

รับเน็ตฟรี 5 GB ลูกค้าทรูมูฟ เอช รูดจ่ายผ่านเครื่องรูดบัตรที่รับบัตรเดบิตมาสเตอร์การ์ด ตั้งแต่ 100 บาทขึ้นไป ครบ 3 ครั้งต่อเดือน รับเน็ตเต็มสปีดฟรี 5 GB ใช้ได้นาน 7 วันทันที สิทธิ์ใช้เน็ตฟรีดังกล่าว จะสิ้นสุดลงในเวลา 23.59 น. ของวันที่ 7 หมดเขต 31 มีนาคม 2563 (จำกัด 1 สิทธิ์ ต่อ 1 หมายเลขบัตรประชาชน ต่อเดือน)

รับทรูพอยท์สูงสุด 3 เท่า ลูกค้าทรู รายเดือน รับทรูพอยท์ 3 เท่า ลูกค้าทรูมูฟ เอช เติมเงิน รับทรูพอยท์ 2 เท่า (สูงสุด 300 ทรูพอยท์ ต่อ 1 หมายเลขบัตรประชาชน ต่อเดือน) เมื่อรูดจ่ายผ่านเครื่องรูดบัตรที่รับบัตรเดบิตมาสเตอร์การ์ด หมดเขต 31 ธันวาคม 2563

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า